ابلاغ آئین نامه اجرایی قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی

معاون اول رئیس‌جمهور آیین نامه اجرایی قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی را امضا و ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر هیئت دولت، «محمد مخبر» معاون اول رئیس‌جمهور آئین نامه اجرایی قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی را امضا و ابلاغ کرد.

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۷ شهریور ۱۴۰۱، در راستای تبصره (۱) ماده (۱) قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی، آئین نامه اجرایی تبصره مذکور درخصوص بیمه حوادث طبیعی ساختمان‌های مسکونی را به تصویب رساند.

به موجب آئین نامه فوق، کلیه واحدهای مسکونی و غیر مسکونی دارای انشعاب قانونی برق در مناطقی که احتمال وقوع هر یک از حوادث طبیعی وجود دارد، تحت پوشش «بیمه پایه حوادث طبیعی ساختمان» قرار می‌گیرند.

درجه بندی مناطق مشمول هر یک از خطرات احتمالی حوادث طبیعی موضوع قانون، مطابق جدول مندرج در این آئین نامه خواهد بود.

سایر حوادث طبیعی از جمله فرونشست و فروچاله که در این آئین نامه ذکر نشده اند ولی بالقوه می‌توانند در تعهد «صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان» قرار گیرند، با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت بحران کشور، وزارت راه و شهرسازی و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پس از تصویب اکثریت وزرای عضو هیئت امنای صندوق، به حوادث طبیعی موضوع این آئین نامه اضافه و تغییرات بعدی جدول مربوط مطابق با اطلاعات بروز شده با رعایت آئین نامه داخلی هیئت دولت ابلاغ می‌شود.

هیئت عامل صندوق یاد شده می‌تواند پس از تأیید هیئت امنا و تصویب هیئت وزیران، به تدریج پوشش بیمه صندوق را به ساختمان‌های غیرمسکونی تعمیم دهد.

پس از تصویب هیئت وزیران در خصوص ارائه پوشش‌های بیمه‌ای «صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان» به واحدهای غیرمسکونی، احکام مرتبط با واحدهای مسکونی در متن این آئین نامه به واحدهای غیرمسکونی نیز تعمیم داده می‌شود.