استقلال رسانه، راهي براي کمک به پیشرفت و توسعه ایران

مطبوعات و رسانه و در كنار آن هدايت افكار عمومي يكي از اركان مهم مطالبه گري و بيان خواسته هاي عموم جامعه محسوب مي شود.

🖊️ يادداشت: احمد مرادي

مطبوعات و رسانه و در كنار آن هدايت افكار عمومي يكي از اركان مهم مطالبه گري و بيان خواسته هاي عموم جامعه محسوب مي شود.

اهميت رسانه تا آنجاست كه نظريه پردازان علم سياست، رسانه را ركن چهارم دموكراسي معرفي مي نمايند. اما آنچه در واقعيت رسانه را به يكي از اركان دموكراسي مبدل مي نمايد، استقلال و حق گويي رسانه در نقد منصفانه و بيان نظرات همه آحاد جامعه است و نه جريان فكري خاص و تندروي و كندروي هاي سياسي.

در چنين شرايطي، حضور افراد اهل قلم، مستقل و مطالبه گر در فضاي جريان رسانه، روزنه اميدي است براي اعتلاي رشد و توسعه هر منطقه.

در هرمزگان نيز طي سالهاي اخير، رسانه هاي مكتوب و مجازي رشد كمي قابل قبولي داشتند اما حفظ استقلال و رشد كيفي در توليد محتواي رسانه نيز بايد در دستور كار متوليان امر قرار گيرد.

در اين ميان آغاز فعاليت پايگاه خبري «تيلا نيوز» به مديرمسئولي «جعفر مرادي شهدادي» از جوانان خوشفكر هرمزگاني بعنوان عضو جديد خانواده رسانه هاي هرمزگان، خبر خوب در روزهاي تلخ شيوع كرونا بود.

ضمن آرزوي سلامتي و موفقيت براي همه اهالي سخت كوش رسانه در هرمزگان، از درگاه خداوند متعال درخواست دارم تا اسقلال قلم و نقد منصفانه و دعاي خير مردم اين سرزمين همواره يار و ياور اهالي رسانه در اين مسير سخت و ناهموار باشد. / تیلا نیوز