مدیر کل تامین اجتماعی استان هرمزگان خبر داد؛

اطلس جامع پوشش بیمه ای تامین اجتماعی هرمزگان طراحی شد

کارگروه توسعه پوشش بیمه ای اداره کل تامین اجتماعی استان هرمزگان با هدف گسترش پوشش بیمه ای خصوصاً بیمه های مربوط به طرح بیمه فراگیر خانواده ایرانی، فعالیت خود را آغاز کرد.

به گزارش تیلا نیوز، مدیر کل تامین اجتماعی استان هرمزگان افزود: هدف تعیین شده برای این کارگروه افزایش ۶۰ درصدی در شمار انواع بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد، بیمه دختران و زنان خانه دار، بیمه دانشجویی و بیمه های اختیاری است.

عباس اکبری با اشاره به اینکه هدف تعیین شده برای این کارگروه افزایش ۶۰ درصدی در شمار انواع بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد بیمه دختران و زنان خانه دار، بیمه دانشجویی و بیمه های اختیاری است، تصریح کرد: این کارگروه مرکب از مدیر کل استان، معاونین، روسای شعب مرکز استان و روسای ادارات امور بیمه شدگان، وصول حق بیمه، نامنویسی و حسابهای انفرادی، بازرسی، آمار و فناوری اطلاعات، روابط عمومی و امور فرهنگی و ارتباطات مردمی و خدمات نوین بوده و به جهت همفکری و پیشبرد هدف تعیین شده با کار تیمی تشکیل شده است.

وی با اشاره به وضعیت‌های متفاوت هر یک از مناطق و شعب استان زمینه های گسترش پوشش بیمه ای در حوزه هر یک از شعب را متفاوت و خاص دانست و عنوان کرد: پیش نیاز تنظیم برنامه عملیاتی این کارگروه، تهیه و تدوین “اطلس جامع پوشش بیمه ای استان” است. این اطلس در برگیرنده کلیه مولفه های آماری به تفکیک هر یک از شعب که نشانگر ترکیب و تعداد بیمه شدگان و تشریح وضع موجود آنها خواهد بود.

مدیرکل تامی اجتماعی هرمزگان اضافه کرد: این اطلس قابلیتها، ظرفیتها و پتانسیل های هر منطقه را به دقت بررسی کرده و برای افزایش پوشش بیمه ای راهکارها و تدابر خاص تعیین می کند.

اکبری خاطرنشان کرد: پس از تدوین اطلس جامع پوشش بیمه ای استان برنامه عملیاتی زمانبندی شده ی کارگروه توسعه پوشش بیمه ای به فراخور هر بخش و حوزه تهیه و تنظیم خواهد شد.

مدیرکل تامین اجتماعی هرمزگان با تأکید بر استفاده از پتانسیل موجود در کارگزاری‌های رسمی استان، بیان کرد: به منظور گسترش پوشش بیمه ای، در برنامه عملیاتی کارگروه توسعه بیمه ای استان قطعاً کارگزاری های سازمان از نقش پر اهمیتی برخوردار خواهند بود.