اعضای اصلی هیات مدیره انجمن خرمای استان هرمزگان معرفی شدند

اعضای اصلی هیات مدیره انجمن خرمای استان هرمزگان بعد از برگزاری مجمع سالیانه مشخص شدند.

اعضای اصلی هیات مدیره انجمن خرمای استان هرمزگان بعد از برگزاری مجمع سالیانه خود مشخص شدند.

به گزارش تیلا نیوز، بدنبال برگزاری جلسه هیات مدیره، محسن عسکری به سمت رئیس هیأت مدیره، حسن قناعتیان به سمت نایب رئیس اول، ایرج شریفی به سمت نایب رئیس دوم، راشد دهقانی به سمت خزانه دار و عضو هیأت مدیره و فرزانه ناصریان نیز به سمت عضو هیات مدیره برای مدت سه سال انتخاب و هدایت این انجمن را به عهده گرفتند.

بر اساس این گزارش، صونا حیدری نیز به سمت دبیر انجمن خرمای استان هرمزگان معرفی شد.

هرمزگان به عنوان یکی از قطب های مهم تولید خرما در ایران محسوب می شود که خرمای پیارم آن از شهرت جهانی برخوردار است.