انتصاب های جدید در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

معاونان جدید، بهداشتی، درمان و توسعه دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان معرفی شدند.

به گزارش تیلا نیوز، حسین فرشیدی رییس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در احکام جداگانه‌ای، معاونان جدید، بهداشتی، درمان و توسعه این دانشگاه را منصوب کرد.

طی احکامی جداگانه، محمود حسین پور را به عنوان معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان،پژمان شاهرخی را به عنوان معاون توسعه و عبدالجبار ذاکری را به عنوان معاون بهداشتی منصوب شدند.

همچنین از خدمات پیشین سعید کاشانی در زمان تصدی سمت، معاون توسعه دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان قدردانی شد.