بانک مرکزی اخذ وثیقه نقدی برای اعطای وام را ممنوع کرد

هیات‌ عامل بانک مرکزی در شصت و نهمین جلسه ۲۱ اسفند ۱۴۰۰ تصمیم نهایی درباره موضوع ممنوعیت اخذ وثیقه نقدی قبل و یا بعد از اعطای تسهیلات را اتخاذ کرد.

ایسنا: هیات‌ عامل بانک مرکزی در شصت و نهمین جلسه ۲۱ اسفند ۱۴۰۰ تصمیم نهایی درباره موضوع ممنوعیت اخذ وثیقه نقدی قبل و یا بعد از اعطای تسهیلات را اتخاذ کرد.

بانک مرکزی اعلام کرد که هیات‌عامل این بان پس از برگزاری جلسات کارشناسی طی سه ماه گذشته در این بانک مقرر کرد:

۱. همان‌گونه که در بخشنامه‌های متعدد قبلی از جمله بخشنامه‌های شماره ۶۲۶۶۸‏‏‏‏‏‏.۹۱ تاریخ ۱۰‏/۳‏‏‏‏‏‏‏/۱۳۹۱، شماره ۲۲۴۳۰۶‏‏‏‏‏‏.۹۳ تاریخ ۲۱‏‏‏‏‏‏/۸‏‏‏‏‏‏/۱۳۹۳، شماره ۶۲۳۵۸‏‏‏‏‏‏.۹۴ تاریخ ۱۲‏‏‏‏‏‏/۳‏‏‏‏‏‏/۱۳۹۴، شماره ۲۲۵۱۴۹‏‏‏‏.۹۵ تاریخ ۱۵‏‏‏‏/۷‏‏‏‏/۱۳۹۵ و شماره ۹۹.۱۰۰۸۳۲ تاریخ ۹‏/۴‏/ ۱۳۹۹ به کرات تأکید گردیده است، بلوکه کردن بخشی از تسهیلات اعطایی به مشتریان، در قالب انواع سپرده‌ها توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ممنوع است.

۲. از تاریخ تصویب این مصوبه، اخذ هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی به هر عنوان قبل و یا بعد از اعطای تسهیلات توسط بانک/موسسه اعتباری غیربانکی ممنوع است.

۳. مواکداً یادآور می‌گردد، چنانچه بانک / موسسه اعتباری غیربانکی در راستای بخشنامه شماره ۹۹.۱۰۰۸۳۲ تاریخ ۹‏/۴‏/ ۱۳۹۹ قبل از اعطای تسهیلات و منوط به توافق بانک / موسسه اعتباری غیربانکی اقدام به اخذ وثیقه نقدی در قالب سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار از تسهیلات‌گیرنده نموده است، پرداخت سود علی‌الحساب به سپرده مذکور معادل نرخ سود متناظر با دوره زمانی آن سپرده مشابه سپرده‌هایی که وثیقه تسهیلات نمی‌باشند، الزامی است.

پرداخت نرخ سود کمتر از نرخ سود متناظر با دوره زمانی آن سپرده توسط بانک / موسسه اعتباری غیربانکی تخلف محسوب شده و بانک / موسسه اعتباری غیربانکی متخلف مشمول اقدامات نظارتی بانک مرکزی می‌شود.