عملکرد فاجعه‌بار دانش آموزان در زبان و ادبیات فارسی کنکور / افزایش تعداد افراد دارای عملکرد صفر یا منفی در این درس

آمار منتشر شده از سوی سازمان سنجش درباره نتایج کنکور در سال‌های اخیر نشان می‌دهد، عملکرد داوطلبان در زبان فارسی نه‌تنها بهبودی نداشته بلکه تعداد افراد دارای عملکرد صفر یا منفی در این درس افزایش یافته است.

همشهری: آمار منتشر شده از سوی سازمان سنجش درباره نتایج کنکور در سال‌های اخیر نشان می‌دهد، عملکرد داوطلبان در زبان فارسی نه‌تنها بهبودی نداشته بلکه تعداد افراد دارای عملکرد صفر یا منفی در این درس افزایش یافته است!

نتایج پژوهش مریم دانشگر، مدیر بخش آموزش زبان و ادبیات فارسی فرهنگستان زبان و ادب فارسی که مدتی قبل منشر شد، نشان می‌دهد، دانش‌آموزان ایرانی به زبان فارسی تسلط ندارند و دانش‌آموختگان مدارس حداقل در سه مهارت نوشتن، شنیدن و سخن گفتن موفق به دریافت امتیاز کمینه و عبور از سطح ناتوانی شده‌اند.

هم‌اکنون نمره متوسط داوطلبان ورود به دانشگاه‌ها در درس زبان و ادبیات فارسی حدود ۱۰ است که جای تأسف دارد.

در این پژوهش جامعه آماری ۲۸۲ پسر و ۳۲۷ دختر در سه رشته تحصیلی انسانی، تجربی، ریاضی پایه دوازدهم بررسی شده‌اند، بهترین نتیجه به مهارت نوشتن و ضعیف‌ترین نتیجه به مهارت خواندن تعلق یافته است؛ از نظر رشته‌های تحصیلی، گروه تجربی در بهترین وضعیت و با فاصله اندکی رشته ریاضی قرار گرفته است. گروه علوم انسانی با فاصله نسبتاً زیادی از این دو قرار دارد و در تمام مهارت‌ها ضعیف‌تر از سایر رشته‌ها عمل کرده است.

از سوی دیگر آمار منتشر شده از سوی سازمان سنجش درباره نتایج کنکور در سال‌های اخیر نشان می‌دهد، عملکرد داوطلبان در زبان فارسی نه‌تنها بهبودی نداشته بلکه تعداد افراد دارای عملکرد صفر یا منفی در این درس افزایش یافته است!