مجوز بکارگیری نیروی قرارداد کار معین برای شهرداری‌های استان هرمزگان صادر شد

در راستای اجرایی شدن مجوز اخذ شده از سازمان اداری و استخدامی کشور، مجوز بکارگیری نیروی قرارداد کار معین در شهرداری‌ها برای شهرداری‌های استان هرمزگان صادر شد.

معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور گفت: در راستای اجرایی شدن مجوز اخذ شده از سازمان اداری و استخدامی کشور، مجوز بکارگیری نیروی قرارداد کار معین در شهرداری‌ها برای شهرداری‌های استان هرمزگان صادر شد.

به گزارش تیلا نیوز، مهدی جمالی نژاد در تشریح این خبر با بیان خبر فوق، عنوان کرد: این مجوز برای بکارگیری افراد واجد شرایط که به صورت غیرمستقیم در شهرداری‌ها ‌ها در حوزه ستادی، مناطق و سازمان‌های وابسته در مشاغل کارمندی مشغول به کار بوده اند بر اساس ارزیابی شاخص های تعیین شده، مشتمل بر مدرک تحصیلی، سابقه خدمت و مصاحبه کتبی، به ترتیب نمره فضلی و رعایت شرایط احراز در سقف سهمیه تخصیصی سازمان اداری و استخدامی کشور اعطا گردیده است.

وی ادامه داد: همچنین صدور مجوز برای بکارگیری نیروی قرارداد کار معین در شهرداری بندرعباس پس از برگزاری آزمون کتبی و ارزیابی شاخص های مربوطه و انجام فرآیندهای لازم مورد بررسی و مجوز بکارگیری نیروی قرارداد کار معین در این شهرداری نیز در سقف تعیین شده صادر خواهد شد.