ایرج بیت اللهی: آموزش و پرورش هرمزگان در حوزه آموزش از راه دور رتبه برتر کشوری کسب کرد

آموزش و پرورش استان هرمزگان مطابق شاخص های تعیین شده که به صورت سالانه توسط سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکت های مردمی وزارت آموزش و پرورش ارزیابی می شود، توانست رتبه برتر کشور را از آن خود کند.

مدیر کل آموزش و پرورش هرمزگان گفت: با توجه به ارزیابی سالانه سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکت های مردمی وزارت آموزش و پرورش و بر اساس شاخص های تعیین شده، هرمزگان رتبه برتر کشور را بدست آورد.

ایرج بیت اللهی در گفتگو با خبرنگار تیلا نیوز، اظهار داشت: آموزش و پرورش استان هرمزگان مطابق شاخص های تعیین شده که به صورت سالانه توسط سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکت های مردمی وزارت آموزش و پرورش ارزیابی می شود، توانست رتبه برتر کشور را از آن خود کند.

وی افزود: برنامه ریزی جهت جذب دانش آموزان بازمانده از تحصیل و افزایش پوشش تحصیلی، برگزاری دوره های دانش افزایی برای همکاران حوزه آموزش از راه دور، اجرای برنامه طرح نظارت جامع(همتا)، از جمله شاخص های ارزیابی عملکرد حوزه آموزش از راه دور می باشد که به صورت سالیانه مورد ارزیابی قرار می گیرد.

بیت اللهی ادامه داد: توسعه مدارس آموزش الکترونیکی، استفاده از فناوری های نوین، استفاده از ظرفیت شورای نظارت بر مدارس غیر دولتی استان و استفاده از ظرفیت شورای هماهنگی موسسان استان از دیگر شاخص های تعیین شده در این ارزیابی می باشد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان هرمزگان اضافه کرد: بدون تردید این موفقیت بدست آمده نتیجه زحمات خستگی ناپذیر و تلاش های بدون وقفه و خلاقیت همکاران و کارشناسان مشارکت ها، حوزه آموزش از راه دور، موسسین و مدیران تلاشگر و توانمند مدارس آموزش از راه دور استان می‌باشد.