مشاور و مدیر کمیته آموزشی، پژوهشی شورای شهر بندرعباس منصوب شد

تیلا نیوز: با حکم رئیس شورای اسلامی شهر بندرعباس، "معصومه قاسمی گوربندی" به عنوان مشاور آموزشی و پژوهشی شورای اسلامی شهر بندرعباس و مدیر این کمیته منصوب شد.

با حکم رئیس شورای اسلامی شهر بندرعباس، “معصومه قاسمی گوربندی” به عنوان مشاور آموزشی و پژوهشی شورای اسلامی شهر بندرعباس و مدیر این کمیته منصوب شد.

معصومه قاسمی گوربندی عضو هیات مدیره خانه مطبوعات و رسانه های ایران، مدیرمسئولی روزنامه دریای اندیشه و مدرس دانشگاه را در کارنامه دارد و دارای سوابق اجرایی مدیرعامل خانه مطبوعات و رسانه های هرمزگان، ریاست هیات مدیره خانه مطبوعات و رسانه های هرمزگان،معاون فرهنگی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس، مشاور رییس و مدیر روابط عمومی سازمان های حمل و نقل و بار مسافر شهرداری بندرعباس و مدیر روابط عمومی بسیج رسانه هرمزگان است.