وزیر کشور حکم احسان کامرانی را صادر کرد

وزیر کشور در حکمی احسان کامرانی را به عنوان معاون سیاسی و امنیتی استانداری هرمزگان منصوب کرد.

به گزارش تیلا نیوز، احمد وحیدی وزیرکشور در حکمی احسان کامرانی راکه از ۲۴ اسفند ۱۴۰۰ به عنوان سرپرست معاونت سیاسی و امنیتی استانداری هرمزگان منصوب شده بود، صادر و وی را برای ۴ سال به عنوان معاون سیاسی و امنیتی این استانداری منصوب کرد.

وی با رتبه علمی استاد تمامی، رییس دانشگاه آزاد هرمزگان بود.

کامرانی، عضو هیئت علمی دانشگاه هرمزگان، رئیس منطقه ۱۵ دانشگاه آزاد کشور، معاونت پژوهشی دانشگاه هرمزگان و مسئولیت بسیج اساتید هرمزگان را نیزدر کارنامه دارد.

تا پیش از این علی رئوفی معاون سیاسی و امنیتی استانداری هرمزگان بود.