کسب رتبه برتر کشوری توسط آزمايشگاه بخش خاک و آب مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي هرمزگان

آزمایشگاه خاک و آب مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي هرمزگان، رتبه ی برتر خاک و آب كشور را از آن خود کرد.

آزمایشگاه خاک و آب مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي هرمزگان، رتبه ی برتر خاک و آب كشور را از آن خود کرد.

به گزارش تیلا نیوز، مهندس مريم قريشي، مسئول آزمايشگاه بخش خاک و آب اين مركز اظهار داشت: موسسه تحقيقات خاک و آب كشور، با هدف توانمند سازی آزمایشگاه های تحقیقاتی خاک و آب، هر سال نتایج آزمايش كنترل كيفي كليه آزمايشگاه هاي دولتي و خصوصي داراي مجوز رسمي را بر اساس استانداردهاي جهانی، کنترل و مورد ارزیابی قرار می دهد.

وی در ادامه در خصوص چگونگی کسب رتبه برتر کشوری گفت: در اين راستا آزمايشگاه تحقيقات خاك و آب مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي هرمزگان توانسته است در سال هاي متوالي از بين بيش از ١٣٠ آزمايشگاه، جزو آزمايشگاه هاي برتر كشوری انتخاب و معرفی شود.

مسئول آزمايشگاه بخش خاك و آب مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان در خصوص روند رتبه بندی آزمایشگاه ها نیز افزود: روش كنترل كيفي بر اساس ارسال نمونه هاي مجهول خاك و گياه از موسسه تحقيقات خاک و آب به آزمايشگاه ها و سپس بررسی تجزيه آماري صحت و دقت داده ها ي بدست آمده، رتبه بندي مي شوند.