مدیر کل امور مالیاتی هرمزگان خبر داد؛

۲۰ مهرماه آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده فصل تابستان ۱۴۰۱

مدیر کل امورمالیاتی استان هرمزگان گفت: آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره دوم (فصل تابستان) سال ۱۴۰۱، مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۵ و مصادف با روز جمعه می باشد.

به گزارش تیلا نیوز، رضا آخوندزاده اظهار کرد: با توجه به درخواست های مودیان محترم موضوع نظام مالیات بر ارزش افزوده و به منظور تکریم مودیان گرامی و فراهم آوردن زمینه اجرای تکالیف قانونی برای آنان، این فرصت تا ۲۰ مهرماه ۱۴۰۱ تمدید شده است.

وی افزود: ادارات کل امور مالیاتی موظف هستند در مورد مودیان مالیاتی که اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره دوم (فصل تابستان) سال ۱۴۰۱ را تا پایان روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۰ تسلیم نمایند، امکان برخورداری صد درصدی بخشودگی جرائم عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر برای دوره مزبور را در صورت درخواست کتبی برای مودیان فوق الذکر فراهم نمایند.

مدیرکل امور مالیاتی هرمزگان تأکید کرد: مودیان محترم مالیاتی تا ۲۰ مهرماه ۱۴۰۱ فرصت دارند با مراجعه به  آدرس WWW.INTAMEDIA.IR  نست به تکمیل و ارسال اظهارنامه ارزش افزوده فصل تابستان خود اقدام نمایند.